Statut


STATUT 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

w NIESZAWIE

 


R o z d z i a ł   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Nieszawie, zwane dalej OSP.
2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z  7 kwietnia 1989 r.  – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147,poz. 1229 tekst jednolity ze zm.),  a  także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą OSP jest Nieszawa.

§ 2

1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej  Polskiej, zwanego dalej Związkiem.

§ 3

1. Ochotnicza  straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 4

Działalność OSP  opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia  swoich spraw OSP  może  zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł   I I

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

1. Celem stowarzyszenia jest:
1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2) Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk 
i zdarzeń.
3) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4) Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 6

1. Cele i zadania wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:
1) organizowanie zespołów  do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowejw miejscowości własnej i pomocy wzajemnej oraz przygotowywania informacji  o powyższym.
2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
3) organizowanie,  spośród swoich członków,  pododdziałów pożarniczych.
4) prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalno-oświatowej.
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę  fizyczną.
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań  wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

R o z d z i a ł   I I I

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie OSP dzielą się na:
1) członków zwyczajnych, w tym członków  młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
2)  członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
1) pełnoletni   obywatele polscy i cudzoziemcy  mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
2)  małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej  16 lat, jeżeli  deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

§ 9

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

§ 10

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat i złożyła przyrzeczenie. 
2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do  18 lat  przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

§ 11


Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z  wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia.
2) uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3)  wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
4)  korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego  należy:
1) aktywne uczestniczenie  w działalności OSP.
2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.
3) podnoszenie  poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
4) dbanie   o mienie OSP.
5) regularne  opłacanie  składek  członkowskich.

§ 13

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 14

Członkostwo ustaje na skutek:
1) skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
2) skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
a) rezygnacji  z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.
b) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka   z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
c) śmierci członka.
3) wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
4) przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
5) od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania członków OSP, którego uchwała jest ostateczna.
6)  do czasu rozpatrzenia odwołania członek  zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych  niniejszym statutem.                
7) skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu  umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.              

§  15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i  za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską  w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 16

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie członków OSP.
2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu członków OSP.
4. Członek honorowy  ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z biernym prawem wyborczym także w walnym zebraniu członków OSP.

R o z d z i a ł   I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  17


Władzami OSP  są:
1) walne zebranie członków OSP,
2) zarząd,
3) komisja rewizyjna.

§ 18

1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości  powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Wybory władz  OSP  odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§  20

1. Walne zebranie członków  OSP jest najwyższą władzą OSP.
2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw  wymienionych     w niniejszym statucie, należy:
1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.
2) wysłuchanie sprawozdania  komisji rewizyjnej z działalności OSP.
3) udzielenia absolutorium zarządowi OSP.
4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP.
5) Wybór prezesa w głosowaniu, a na wniosek prezesa – członków Zarządu.
6) wybór, spośród siebie,  Zarządu w liczbie 7 osób oraz odwołanie tego Zarządu.
7) wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób.
8) uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.
9) ustalanie wysokości składki członkowskiej.
10) podejmowanie uchwał w sprawach  majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
11)  rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
12)  wybieranie spośród siebie,  delegatów na zjazd oddziału gminnego Związku oraz przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału gminnego Związku i odwoływanie tych przedstawicieli.
13)  podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku.
14)  nadawanie członkostwa honorowego OSP.
15)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.


§ 21

1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne  zebranie członków OSP jest  zwoływane raz na 5 lat,
a sprawozdawcze raz na rok.
3. Zwyczajne i sprawozdawcze walne zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na
14 dni przed terminem zebrania.

§ 22

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3) na żądanie ½ liczby członków  OSP.
2. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
3. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2  ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
4. Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej do czasu przeprowadzenia zwyczajnego walnego zebrania członków OSP.

§ 23

Przebieg walnego zebrania członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 


C. ZARZĄD

§ 24

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik  sprawuje funkcję  wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej  1/3  ustalonego składu.

§ 25

Do zadań zarządu należy:
1) reprezentowanie interesów OSP.
2) realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania członków OSP.
3) zwoływanie walnego zebrania członków OSP.
4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu  i komisji rewizyjnej.
5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.
6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu członków OSP.
7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych.
8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
9) przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie     z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
10)  tworzenie jednostek operacyjno-technicznych.
11)  organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
12)  dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP  powierzonych im zadań.
13)  rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14)  wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§ 26

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu.

§ 27

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 28

Umowy, akta oraz  pełnomocnictwa  i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 29

1. Naczelnik  kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów  i poleceń.
2. Do obowiązków naczelnika należy:
1) Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
2) Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3)  Czuwanie  nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4) Kierowanie  realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5) Kierowanie działaniami ratowniczo – gaśniczymi prowadzonymi siłami OSP.
6)  Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP i nadzór nad jego sprawnością, prawidłową eksploatacją i konserwacją.
7) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej  miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.


§ 30

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia  lub odznaki.

§ 31

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1) upomnienie ustne,
2) naganę w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 32

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu  działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej  i opłacania składek członkowskich.
2) składanie na walnym zebraniu członków OSP sprawozdania
z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4) wnioskowanie o udzielenie  zarządowi absolutorium.
2.Komisja rewizyjna OSP  może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

§ 33

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 34

Członkowie  komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

R o z d z i a ł  V
MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§  35

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z majątku i imprez,
4) ofiarności publicznej,
5) wpływów z działalności gospodarczej.

§  36

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód  z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

R o z d z i a ł   V I
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 37

Zmianę  statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków OSP  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 38

1. Wnioski o zmianę statutu i  rozwiązanie OSP  może składać zarząd OSP   z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 39

1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu OSP  podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając jednocześnie komisję likwidacyjną.
2. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność miasta Nieszawa, a dysponentem jest Burmistrz.